سیستم های نوع لوله


سیستم لوله‌ای شکل صنعتی یکی از دستگاه‌های تولید شده توسط Water Vital است که براساس تکنولوژی SuYasatma برای تولید آب ساختاریافته بمنظور استفاده در آشپزخانه، حمام، توالت‌ها، برای اهداف نظافتی، ماشین‌های شستشو، برای سیستم‌های گرم کننده و خنک کننده، برای استخرهای شنا و نیز برای آب آشامیدنی بکار گرفته می‌شود.

سیستم‌های لوله‌ای Water Vital براحتی و سریع بر روی خط تامین آب اصلی نصب می‌شود. مدلهای مختلف و متعددی از سیستم‌های لوله‌ای وجود دارد که به قطر لوله‌ها، مقدار آب مصرفی و دبی، فاکتور آلودگی آب و وسعت کاربرد بستگی دارند.

درون سیستم‌های لوله‌ای صنعتی، یک “آب هوشمند ” وجود دارد که با آب تصفیه شده(آب جاری درون کانال داخلی سیستم لوله‌ای) در تماس نیست، اما با آن منطبق می‌شود و بنابراین ساختار آب را بازیابی می‌کند. به سلامت آب و غذا را کمک می‌کند، به آب ساختار مناسب شش‌ضلعی می‌دهد، این تکنولوژی و سیستم همچنین مشکل تشکیل رسوب و خورندگی را برطرف می‌کند و بصورت طبیعی رشد باکتری را کاهش می‌دهد که در نهایت منجر به صرفه اقتصادی می‌شود.

نصب سیستم‌های لوله‌ای صنعتی

فرایند نصب سیستم‌های لوله‌ای صنعتی Water Vital در تاسیسات مختلف توسط متخصصین ما، برای شما ارائه می‌شود.